back
Search for RES tenders

Zbiorniki i poldery – zbiornik Jeziorsko – modernizacja jazu

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postal address: ul. Żelazna 59A
Town: Warszawa
Postal code: 00-848
Country: Poland
Contact person: Dariusz Kaczmarek
E-mail: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.wody.gov.pl
Title
Zbiorniki i poldery – zbiornik Jeziorsko – modernizacja jazu
Reference number: ROZ.2810.64.2020

Object

Main CPV code
45240000 - Construction work for water projects
Type of Contract
WORKS
Information about lots
This contract is divided into lots: Yes
Description of the procurement
Jaz przelewowo-upustowy znajduje się w środkowej części zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko (w km 1+264 zapory czołowej). Obiekt posiada trzy otwory przelewowe o świetle 4,5 x 12,0 m każdy, ze stalowymi klapami powłokowymi z napędem hydraulicznym. W betonowych progach przelewowych, w dwóch bocznych przęsłach, znajdują się 4 sztuki upustów dennych o wymiarach 3,30 x 2,20 m każdy, zamykanych stalowymi segmentami z napędem hydraulicznym.
Zgodnie z obowiązującą instrukcją gospodarowania wodą zatwierdzoną decyzją - pozwoleniem wodnoprawnym Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2008 r. a następnie zmienioną decyzją z dnia 29 sierpnia 2014 r. ramowy schemat gospodarki wodnej na zbiorniku przedstawia się następująco:
1 STYCZNIA – 31 STYCZNIA
Utrzymanie poziomu piętrzenia w zbiorniku na rzędnej 116,00 - 116,30 m n.p.m.
1 LUTEGO – 15 KWIETNIA
Napełnianie zbiornika w czasie zimowo - wiosennego wezbrania rzeki, maksymalnie do normalnego poziomu piętrzenia NPP – 120,00 m n.p.m.,
16 KWIETNIA – 15 WRZEŚNIA
Utrzymywanie stałego poziomu piętrzenia osiągniętego w czasie napełniania zbiornika, ale nie wyższego niż 120,00 m n.p.m. (odpływ równy dopływowi),
16 WRZEŚNIA – 31 GRUDNIA
Gospodarowanie retencją pomiędzy normalnym poziomem piętrzenia a minimalną rzędną piętrzenia tak, aby na dzień 31 grudnia rzędna wody w zbiorniku wynosiła 116,00 - 116,30 m n.p.m.,
W ramach planowanej inwestycji, z uwagi na obecnie wieloletni okres eksploatacji budowli zrzutowej bez większych nakładów inwestycyjnych, przewiduje się przeprowadzenie remontu poszczególnych elementów przedmiotowej budowli hydrotechnicznej, które uległy uszkodzeniom lub zestarzały się wraz z remontem (modernizacją) wyposażenia technicznego obejmującego również w swoim zakresie wymianę zużytych i przestarzałych jego elementów na nowe, współczesne, bardziej niezawodne i tym samym korzystniejsze pod względem oddziaływania na środowisko naturalne. Celem przedmiotowej inwestycji jest wykonanie robot wpływających na polepszenie walorów estetycznych oraz poprawiających stan techniczny oraz warunki eksploatacyjne obiektu dzięki czemu będzie można uzyskać niezawodną i prawidłową pracę obiektu, szczególnie podczas przepuszczania wód powodziowych.
Zakres prac do wykonania
Roboty budowlane przewidywane do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia należy prowadzić w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną przez firmę PBW Inżynieria Sp. z o.o. we Wrocławiu, tj.:
Projekt Budowlano – Wykonawczy:
• I. Część hydrotechniczna, konstrukcyjno – budowlana, mostowa, instalacyjna.
• II. Część mechaniczna, hydrauliczna.
• III. Część elektryczna i sterowanie.
Przedmiar robót
Wytyczne do zamówienia nowej suwnicy bramowej do obsługi jazu
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
Roboty będą prowadzone na gruntach Skarbu Państwa reprezentowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Woody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Tym niemniej mając na uwadze, że na koronie zapory znajduje się droga wojewódzka nr 478, realizacja prac towarzyszących (np. pomocniczych, transportowych) może wymagać dokonania uzgodnień z administratorem drogi / wykonania projektu organizacji ruchu.
Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:
roboty pomiarowe i przygotowawcze
− Wykonawca zobowiązany jest do zgodnego z wymogami wynikającymi z warunków dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oznakowania miejsca realizacji projektu poprzez umieszczenie:
• tablicy informacyjnej – w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych
• tablicy pamiątkowej – po zakończeniu budowy

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.