back
Search for RES tenders

Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach.

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Energia Komunalna Sp. z o.o.
Postal address: Rynek 55/2
Town: Dzierżoniów
Postal code: 58-200
Country: Poland
Contact person: Tomasz Smolarz
E-mail: prezes@energia-komunalna.pl
Telephone: +48 748374047
Internet address(es):
Main address: https://energia-komunalna.pl
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://energia-komunalna.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Title
Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach.
Reference number: EK-RPO1/12/21

Object

Main CPV code
09331200 - Solar photovoltaic modules
Type of Contract
SUPPLIES
Short description
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa urządzeń, zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie 125 instalacji fotowoltaicznych na obiektach/terenach użyteczności publicznej oraz obiektach/terenach wodociągowych i kanalizacyjnych będących we władaniu Zamawiającego oraz jego Partnerów. W wyniku realizacji Zamówienia Zamawiający oczekuje uzyskania efektu rzeczowego poprzez osiągnięcie łącznej mocy znamionowej wszystkich 125 instalacji na poziomie co najmniej 2.916,44 kWp. Moce znamionowe poszczególnych instalacji oscylują od 1,5 kWp do 118,44 kWp. Zamawiający oczekuje również jednoczesnego efektu odroczonego w postaci, planowanej do osiągnięcia w pierwszym roku eksploatacji, ilości wyprodukowanej energii na poziomie nie mniejszym niż 2.639.138 kWh.
Information about lots
This contract is divided into lots: No
Description of the procurement
1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa urządzeń, zaprojektowanie, wybudowanie, przyłączenie do głównych rozdzielni zasilających i uruchomienie 125 instalacji fotowoltaicznych na obiektach/terenach użyteczności publicznej oraz obiektach/terenach wodociągowych i kanalizacyjnych będących we władaniu Zamawiającego oraz jego Partnerów.
2. W zależności od lokalnych uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach obiektów budowlanych oraz na gruncie. Ze względu na różny wiek obiektów, różny ich typ i sposób użytkowania, różny stan pokryć dachowych oraz różne uwarunkowania lokalne mające wpływ na wielkość nasłonecznienia w poszczególnych lokalizacjach, przedmiot Zamówienia należy wykonać w oparciu o własne projekty budowlane przygotowane w przez osoby do tego uprawnione. Projekty należy wykonać na podstwie Programamów Funkcjonalno-Użytkowych wraz z aktualizacjami i uszczegółowieniem.
3. W wyniku realizacji Zamówienia Zamawiający oczekuje uzyskania efektu rzeczowego poprzez osiągnięcie mocy znamionowych poszczególnych instalacji od 1,5 kWp do 118,44 kWp. oraz łącznej mocy znamionowej wszystkich 125 instalacji na poziomie co najmniej 2.916,44 kWp. Zamawiający oczekuje również jednoczesnego efektu odroczonego w postaci, planowanej do osiągnięcia w pierwszym roku eksploatacji, ilości wyprodukowanej energii na poziomie nie mniejszym niż 2.639.138 kWh.
4. Jeśli na etapie projektowym Wykonawca wykaże, że we wskazanych lokalizacjach nie można uzyskać zaplanowanych efektów lub w wyniku zmiany można uzyskać efekty korzystniejsze, Zamawiający wyrazi przychylność na takie rozwiązania i deklaruje niezwłoczne wystąpienie o zgodę (jeśli będzie niezbędna) do instytucji nadzorującej realizację niniejszego projektu.
5. W zakres Zamówienia wchodzi uzyskanie pozwoleń na budowę dla 2 instalacji o mocach min. 78,12 kWp i 118,44 kWp oraz dla 3 obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Dla pozostałych instalacji należy dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy Prawo budowlane.
6. Oferta dostarczona przez Wykonawcę musi obejmować całość dostaw i prac niezbędnych dla realizacji Zamówienia, aż do momentu przekazania Zamawiającemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne do poprawnego i stabilnego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych oraz dają gwarancję sprawnego i bezawaryjnego działania.
7. Zakres Zamówienia obejmuje m.in. nietypowe konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych (np. zabudowa na skarpie, wysokość konstrukcji dostosowana do miejscowych warunków), konieczność wykonania uwspólnionego monitoringu elektronicznego urządzeń wchodzących w skład instalacji PV (3 systemy dla poszczególnych Partnerów i jeden nadrzędny nad wszystkimi instalacjami), uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, jeśli będą one wymagane, wykonanie wszelkich prac z nich wynikających (np. przebudowa układów pomiarowych), podłączenie instalacji do głównych rozdzielni zasilających i wynikająca stąd budowa linii elektroenergetycznej, itp.
8. Zamawiający zaznacza, że dobór mocy instalacji dla większości lokalizacji był wykonany w 2018 i 2019 roku. Od tego czasu w podanych lokalizacjach mogły nastąpić zmiany w uwarunkowaniach montażowych (zmiana poszycia dachu, rozbudowa, wyburzenie części obiektu, dobudowa, wzrost przeszkód terenowych – drzew i krzewów, nowe przeszkody budowlano-architektoniczne, itp.). Stąd każdy potencjalny Wykonawca powinien dokonać weryfikacji możliwości montażu planowanej instalacji w danej lokalizacji a jeśli to będzie niemożliwe zaprojektować w lokalizacji alternatywnej.
9. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji obiektów, na których instalacje mają zostać zlokalizowane.

Procedure

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 2022-02-23
Local time: 12:00
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
PL

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.