back
Search for RES tenders

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Gmina Aleksandrów Kujawski
Postal address: ul. Słowackiego 12
Town: Aleksandrów Kujawski
Postal code: 87-700
Country: Poland
E-mail: elzbieta.wieckowska@gmina-aleksandrowkujawski.pl
Telephone: +48 542822059
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Main Activity
GENERAL PUBLIC SERVICES
Title
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski
Reference number: ZP.271.25.2020.EW

Object

Main CPV code
09331200 - Solar photovoltaic modules
Type of Contract
SUPPLIES
Short description
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w ramach projektu pn.: „OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów kujawski – III etap”:
— dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (Załącznik nr 1)37mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych i 5 mikroinstalacji na budynkach użyteczności publicznej wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu. Łączna moc wszystkich 37 mikroinstalacji u osób fizycznych to 252,71 kWp, z czego każda pojedyncza o mocy mniejszej niż 10 kWp. Moc 5 instalacji na budynkach użyteczności publicznej to 149,45 kWp,
— pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji...
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Information about lots
This contract is divided into lots: No
Description of the procurement
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w ramach projektu pn.: „OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów kujawski – III etap”:
— dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (Załącznik nr 1)37mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych i 5 mikroinstalacji na budynkach użyteczności publicznej wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu. Łączna moc wszystkich 37 mikroinstalacji u osób fizycznych to 252,71 kWp, z czego każda pojedyncza o mocy mniejszej niż 10 kWp. Moc 5 instalacji na budynkach użyteczności publicznej to 149,45 kWp,
— pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji
— wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowych z instrukcjami BHP - zgodnie z obowiązującymi przepisami w dwóch egzemplarzach,
— uzgodnienie z rzeczoznawcą ppoż i zawiadomienie Straży Pożarnej o zamiarze przystąpienia do użytkowania wykonanej instalacji fotowoltaicznej, w zakresie wynikającym z przepisów i nowelizacji ustawy OZE do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW
2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, standard wykonania zostały określone w szczegółowej specyfikacji technicznej, stanowiących załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści siwz. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2do siwz.
3.Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim normom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym dla wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie orazw sposób nadający się do eksploatacji i bez wad.
4.Do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń (jeżeli wystąpi konieczność uzyskania takich decyzji).
5.Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.Szczegółowy zakres prac zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.
7.Rozwiązania równoważne.
W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania.
Opis przedmiotu zamówienia również opisano w pkt. 5 Przedmiot zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Procedure

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 2021-02-12
Local time: 10:00
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
PL
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.