back
Search for RES tenders

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowa Sucha

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Gmina Nowa Sucha
Postal address: Nowa Sucha 59A
Town: Nowa Sucha
Postal code: 96-513
Country: Poland
Contact person: Bogumiła Kamionka
E-mail: bogumila.kamionka@nowasucha.pl
Telephone: +48 468612051
Internet address(es):
Main address: www.nowasucha.pl
Main Activity
GENERAL PUBLIC SERVICES
Title
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowa Sucha
Reference number: ZP:271.5.1.2020

Object

Main CPV code
90500000 - Refuse and waste related services
Type of Contract
SERVICES
Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nowa Sucha i z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kozłowie Biskupim w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Information about lots
This contract is divided into lots: No
Description of the procurement
1. Charakterystyka gminy Nowa Sucha.
Powierzchnia gminy Nowa Sucha wynosi – 90,34 km.
Liczba mieszkańców gminy Nowa Sucha wynosi – według danych określonych na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 145 osoby.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie), wskazanych w opisie zamówienia, odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nowa Sucha i z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Kozłowie Biskupim, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 797 ze zm.), obowiązującą uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 oraz przepisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Sucha.
Wszczęcie postępowania nie było poprzedzone prowadzeniem dialogu technicznego.
Urządzenia do gromadzenia odpadów: pojemniki, kontenery i worki, które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zapewnia Wykonawca.
Przedmiotem zamówienia nie jest objęte odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy z nieruchomości niezamieszkałych.
Liczba nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne w zabudowie wielorodzinnej
Lp. Nazwa miejscowości Liczba nieruchomości
(liczba punktów odbioru)*
1. Nowa Sucha 1
2. Rokotów 2
Razem 3
Gdzie: * Uwaga – Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby punktów odbioru odpadów komunalnych. Ich ilość w ciągu okresu realizacji zamówienia może ulec zmianie.
Ilość odpadów komunalnych [Mg] odebranych z terenu gminy Nowa Sucha w roku 2019.
Kod odpadów Rodzaj odpadów 6) Masa odebranych odpadów komunalnych* [Mg]
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 186,737
15 01 07 Opakowania ze szkła 122,22
16 01 03 Zużyte opony 18,82
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 1,76
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 3,68
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 117,28
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 980,829
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 57,24
20 01 32 Leki 0,03
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 33,90
20 01 34 Baterie 0,15
*Uwaga – Zamawiający zastrzega sobie, ze ilość i rodzaj odpadów odebranych z terenów zamieszkałych gminy Nowa sucha w okresie objętym zamówieniem może ulec zmianie. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie uzależniona od rzeczywistej ilości i rodzaju odebranych i zagospodarowanych odpadów.
A) Zabudowa wielorodzinna.
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01)
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą do pojemników ustawionych w przeznaczonych do tego miejscach.
Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odbywać się będzie według harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym z terenu: bloki Rokotów i lokatorzy mieszkań nad Ośrodkiem Zdrowia w Nowej Suchej:
— 1 raz na 2 tygodnie w okresie od listopada do marca, w godzinach (7.00–20.00),
— 1 raz na tydzień w okresie od kwietnia do października, w godzinach (7.00–20.00);
b) selektywnie zbierane odpady komunalne (papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, opakowania ze szkła kolorowego i białego).
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników oraz w punkcie selektywnego zbierania odpa...

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.