back
Search for RES tenders

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu elektroenergetycznego poprzez wybudowanie stacji transformatorowej w ZGO Sp. z o.o w Jarocinie – Wielkopolskie Ce

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”
Postal address: Witaszyczki, ul. Mariusza Małynicza 1
Town: Jarocin
Postal code: 63-200
Country: Poland
Contact person: MAGDALENA KANIEWSKA
E-mail: kaniewska@jarjarocin.pl
Telephone: +48 535157419
Internet address(es):
Main address: https://jarocin.ezamawiajacy.pl
Title
Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu elektroenergetycznego poprzez wybudowanie stacji transformatorowej w ZGO Sp. z o.o w Jarocinie – Wielkopolskie Ce
Reference number: ZGO/ZP/7/2021

Object

Main CPV code
45000000 - Construction work
Type of Contract
WORKS
Short description
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę prac projektowych wraz pozwoleniem na budowę i na ich podstawie robót budowlano-montażowych modernizacji systemu elektroenergetycznego ZGO Sp. z o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu z uwzględnieniem potrzeb zasilania obiektów istniejących i nowoprojektowanych poprzez wybudowanie stacji transformatorowej.
Information about lots
This contract is divided into lots: No
Description of the procurement
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę prac projektowych wraz pozwoleniem na budowę i na ich podstawie robót budowlano-montażowych modernizacji systemu elektroenergetycznego ZGO Sp. z o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu z uwzględnieniem potrzeb zasilania obiektów istniejących i nowoprojektowanych poprzez wybudowanie stacji transformatorowej.
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p.
5. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań przedstawiono we wzorze umowy.
6. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera PFU, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.
7. Jeśli w PFU, na rysunkach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 p.z.p., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.