back
Search for RES tenders

Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wola Mysłowska

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Gmina Wola Mysłowska
Postal address: Wola Mysłowska 57
Town: Wola Mysłowska
Postal code: 21-426
Country: Poland
Contact person: Wioleta Mika
E-mail: w.mika@wolamyslowska.com.pl
Telephone: +48 257542522
Internet address(es):
Main address: www.wolamyslowska.bip.lubelskie.pl
Main Activity
GENERAL PUBLIC SERVICES
Title
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wola Mysłowska
Reference number: GOŚ.271.43.2020

Object

Main CPV code
31712331 - Photovoltaic cells
Type of Contract
SUPPLIES
Short description
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wola Mysłowska na działkach osób fizycznych. Urządzenia montowane będą na dachach budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz na gruncie.
Information about lots
This contract is divided into lots: No
Description of the procurement
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wola Mysłowska na działkach osób fizycznych. Urządzenia montowane będą na dachach budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz na gruncie.
A. Instalacje fotowoltaiczne, wytwarzające energię elektryczną zamontowane zostaną w gospodarstwach domowych w ilości 67 sztuk:
1. instalacje o mocy 1,86 Kw – 7 sztuk – planowane miejsce montażu, w zależności od uwarunkowań technicznych:
— dach budynku mieszkalnego – 6 sztuk,
— dach budynku niemieszkalnego – 1 sztuka;
2. instalacje o mocy 3,1 Kw – 41 sztuk – planowane miejsce montażu, w zależności od uwarunkowań technicznych:
— dach budynku mieszkalnego – 34 sztuki,
— dach budynku niemieszkalnego – 4 sztuki,
— grunt – 3 sztuki;
3. instalacje o mocy 4,34 Kw – 19 sztuk – planowane miejsce montażu, w zależności od uwarunkowań technicznych:
— dach budynku mieszkalnego – 11 sztuk,
— dach budynku niemieszkalnego – 7 sztuk,
— grunt – 1 sztuka.
Uwaga! Miejsce montażu poszczególnych instalacji może ulec zmianie.
Przedmiot zamówienia pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gm. Wola Mysłowska” obejmuje:
— kompleksowe zaprojektowanie – indywidualny projekt dla każdego obiektu wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami w oparciu o dokumentację dołączoną do niniejszego SIWZ,
— dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami do prawidłowego działania instalacji,
— weryfikację stanu instalacji elektrycznej obiektu,
— wykonanie niezbędnych konstrukcji dla instalacji paneli PV,
— montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o zadanej mocy,
— wykonanie zabezpieczeń pod konstrukcje, jak także dla przewodów i zabezpieczenie ich,
— położenie okablowania do podłączenia paneli PV wraz z wykonaniem tras kablowych w pomieszczeniach (jeżeli wykonawca będzie przeprowadzał okablowanie wolnym kanałem wentylacyjnym, niezbędne będzie uzyskanie przez niego opinii kominiarskiej),
— zamontowania rozdzielnicy dla obsługi paneli PV – AC/DC,
— zamontowanie zabezpieczeń przepięciowych, w tym rozłączników prądowych po stronie AC i DC,
— podłączenia rozdzielnicy paneli PV do systemu elektroenergetycznego inwestora,
— montaż instalacji odgromowej,
— wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych),
— uwzględnienie monitoringu instalacji (odczytów zdalnych) – które muszą być wyświetlane na stronie www Gminy w zakresie takich parametrów jak: uzysk instalacji oraz ograniczenie emisji CO,
— wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego,
— przeprowadzenie rozruchu instalacji,
— kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji,
— przeprowadzenie badań instalacji fotowoltaicznej,
— przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej w odniesieniu do instalacji PV (ochrony przeciwporażeniowej; rezystancji izolacji; rezystancji uziemienia; impedancji pętli zwarcia – jeśli dotyczy),
— inne niewyszczególnione prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całej instalacji,
— sporządzenie instrukcji eksploatacji instalacji,
— przeszkolenie właścicieli nieruchomości z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa związanymi z użytkowaniem zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej,
— sporządzenie protokołu z przeszkolenia z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazanie instrukcji,
— posiadanie przez wykonawcę serwisu urządzeń, czas dojazdu serwisanta będzie nie dłuższy niż 96 godz. od powiadomienia serwisu,
— wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi protokołami uruchomienia instalacji fotowoltaicznych,
— przeprowadzenie procedury i sporządzenie dokumentacji (złożenie wniosków do PGE) niezbędnej do zawarcia umowy kompleksowej z PGE przez Zamawiającego oraz osoby fizyczne objęte przedmiotem zamówienie.

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.