back
Search for RES tenders

Opracowanie dokumentacji na termomodernizację, remont i przebudowę budynku przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy
Postal address: ul.Partyzantów 74
Town: Gdańsk
Postal code: 80-254
Country: Poland
Contact person: Daria Paprocka-Fabisiak
E-mail: nz@nieruchomoscigda.pl
Telephone: +48 583201032
Internet address(es):
Main address: www.nieruchomoscigda.pl
Buyer address: www.nieruchomoscigda.pl
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-50447db4-631d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Title
Opracowanie dokumentacji na termomodernizację, remont i przebudowę budynku przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich.
Reference number: TZ.250.97.2021.DPF

Object

Main CPV code
71220000 - Architectural design services
Type of Contract
SERVICES
Short description
1Przedmiotem zamówienia jest:
a)opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę, zgodnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu, w zakresie wymaganym prawem budowlanym i przepisami, mieszczącego się przy ulicy Aleja Grunwaldzka 5 w Gdańsku–działka nr 214, obręb ewid. 056,
b)uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych od organu administracji architektoniczno-budowlanej bądź uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia, umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych przez Zamawiającego,
c)wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich,
d)sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:
-stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
-uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z zawartą umową.
Information about lots
This contract is divided into lots: No
Description of the procurement
I. Przedmiotem zamówienia jest:
a)opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku administrowanego przez Gdańskie Nieruchomości, zgodnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu, w zakresie wymaganym prawem budowlanym i przepisami, mieszczącego się przy ulicy Aleja Grunwaldzka 5 w Gdańsku – działka nr 214, obręb ewidencyjny 056,
b)uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych od organu administracji architektoniczno-budowlanej bądź uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia, umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych przez Zamawiającego,
c)wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich,
d)sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:
-stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
-uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z zawartą umową.
Zakres dokumentacji:
1)Inwentaryzacja wielobranżowa architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna.
2)Aktualizacja „Ekspertyzy technicznej nr U-14/Z/2004.
3)Wstępna koncepcja remontu i przebudowy.
4)Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej.
5)Program prac konserwatorskich jako element projektu budowlanego.
6)Mapa do celów projektowych.
7)Dwie foto-realistyczne wizualizacje, wykonane zgodnie z wytycznymi, będącymi załącznikiem do SWZ.
8)Projekt budowlany, w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609), musi obejmować co najmniej:
-projekt zagospodarowania działki/terenu,
-projekt architektoniczno- budowlany oraz projekt techniczny obejmujący następujące branże i zagadnienia:
a)branżę architektoniczno- konstrukcyjną.
b)branżę sanitarną.
c)branżę elektryczną.
d)wykonania instalacji teletechnicznych,
e)zaprojektowania zintegrowanego systemu automatyki i zarządzania budynkiem – BMS, zgodnie z wytycznymi będącymi załącznikiem do SWZ.
f)opinię geotechniczną ze wskazaniem kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, a w zależności od potrzeb badania gruntu, projekt geotechniczny oraz dokumentację geologiczno-inżynierską.
g)informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
9)Projekty wykonawcze
10)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
11)Przedmiary robót,
12)Kosztorysy inwestorskie,
13)Uzyskanie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwoleniu na prowadzenie prac budowlanych,
14)Uzyskanie koniecznych uzgodnień/pozwoleń/opinii/decyzji,
15)Złożenie oświadczenia Wykonawcy o kompletności opracowanej dokumentacji oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
16)Przygotowanie wypełnionego druku wniosku o pozwolenie na budowę,
17)Złożenie na podstawie pełnomocnictwa wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,
18)Uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji,
19)W razie konieczności, złożenie wniosku o odstępstwo (m.in. od warunków technicznych),
20)Złożenie oświadczenia o sporządzeniu Projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego,
II. Wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
W przypadku konieczności aktualizacji wartości inwestycji, w okresie 24 m-cy od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, Wykonawca opracuje i dostarczy, na wezwanie Zamawiającego, kosztorys inwestorski uwzględniający ewentualne zmiany w dokumentacji i poziom cen obowiązujących w terminie przekazania zaktualizowanych kosztorysów.
III.Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały określone w pkt 3 SWZ "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
180

Procedure

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 2022-02-01
Local time: 10:00
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
PL

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.