back
Search for RES tenders

Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami od komory K-521/6 do zmodernizowanej sieci przy budynku Baltiq Plaza w Gdyni

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Postal address: ul. Opata Hackiego 14
Town: Gdynia
Postal code: 81-213
Country: Poland
Contact person: Joanna Papis
E-mail: j.papis@opecgdy.com.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.opecgdy.com.pl/
Buyer address: https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings
Title
Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami od komory K-521/6 do zmodernizowanej sieci przy budynku Baltiq Plaza w Gdyni
Reference number: EZP/414/2020

Object

Main CPV code
45232140 - District-heating mains construction work
Type of Contract
WORKS
Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego nr IU 3_5 „Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami od komory K-521/6 do zmodernizowanej sieci przy budynku Baltiq Plaza w Gdyni”.
2. Zakres robót do wykonania obejmuje wszystkie czynności mające na celu budowę sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych. W zakres tych robót wchodzą m. in.: roboty rozbiórkowe, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, montaż sieci preizolowanej z rurą przewodową stalową, montaż rur osłonowych GRP, zasypywanie wykopów i odtworzenie terenu.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia koniecznych materiałów do wykonania zamówienia z wyłączeniem materiałów preizolowanych, w tym złączy usieciowanych radiacyjnie, które dostarczy Zamawiający, wyszczególnionych w załącznikach nr 1 do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wszystkie materiały użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe.
Information about lots
This contract is divided into lots: No
Description of the procurement
1. W ramach wykonywanych robót, o których mowa w pkt 3.3. SIWZ uwzględnić należy prace towarzyszące polegające m.in. na: zabezpieczenie budowy pod względem BHP i ochrony środowiska, zabezpieczenie drzew w pasie budowy, kompleksowe zagospodarowanie odpadów wytworzonych w trakcie prowadzenia prac w tym elementów powstałych na skutek rozbiórki istniejących rurociągów, prace geodezyjne, zajęcie terenu, wycinka drzew i krzewów wraz z odtworzeniem zieleni, opracowanie Projektu Organizacji Ruchu, badanie radiograficzne spoin rurociągów (wykonane na koszt Zamawiającego zgodnie z zapisem zawartym w 3.14 ÷ 3.24 SIWZ), badania wizualne wszystkich spoin rurociągów (wykonane na koszt Wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w pkt IV 3.3 STWiORB stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ), pomiar oporności instalacji alarmowej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami, przejmując skutki finansowe z tego tytułu. Wartość ubezpieczenia winna obejmować 100 % wartości kontraktu, a także wartość materiałów preizolowanych, w tym złączy usieciowanych radiacyjnie przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego (wyszczególnionych w załączniku nr 1 do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ), których wartość wynosi: 199 965,10 PLN netto.
3. Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia zawarty został w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki nr 1 oraz 2 do SIWZ.
4. Specyfikacje materiałów preizolowanych, w tym złączy usieciowanych radiacyjnie, które dostarczy Zamawiający na potrzeby wykonania zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 1 do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
5. Warunki dotyczące gwarancji zawarte zostały w § 9 w załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi, tj. posiadającymi nie gorsze cechy i parametry niż te, wskazane w dokumentacji przetargowej. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) realizujący przedmiot zamówienia zatrudniał na podstawie umów o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie zamówienia, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami), których zajmowane stanowiska nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy (osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie). Czas trwania umów o pracę musi obejmować w całości okres realizacji zamówienia publicznego i obejmować realizację wymienionych czynności: wykonywanie robót przygotowawczych, wykonywanie robót ziemnych, wykonywanie prac spawalniczych, robót montażowych rurociągów sieci cieplnej, prac antykorozyjnych i budowlanych, wykonywanie robót izolacyjnych, montaż rur ochronnych, odtworzenia terenu oraz wszelkie prace związane z układaniem preizolowanej sieci ciepłowniczej.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Dokumentacji projektowych a Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, nadrzędnym (wiodącym) jest treść zawarta w Dokumentacji projektowych.
9. Pozostały opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.