back
Search for RES tenders

Dostawa autobusów elektrycznych wraz z systemami ich ładowania dla MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
Postal address: ul. Dworcowa 47
Town: Grudziądz
Postal code: 86-300
Country: Poland
Contact person: Włodzimierz Tesz
E-mail: sekretariat@mzk.grudziadz.pl
Telephone: +48 564504210
Internet address(es):
Main address: www.mzk.grudziadz.pl
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Title
Dostawa autobusów elektrycznych wraz z systemami ich ładowania dla MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu
Reference number: ZP-MZK-2021-24-1

Object

Main CPV code
34121100 - Public-service buses
Type of Contract
SUPPLIES
Short description
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Dostawa 17 sztuk fabrycznie nowych, nieeksploatowanych, całkowicie niskopodłogowych, autobusów EV* komunikacji miejskiej wraz z niezbędnym i dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i dokumentacją.
2) Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie 5 stanowisk szybkiego ładowania autobusów elektrycznych typu pantograf odwrócony o mocy 450 kW zgodnie z Załącznikiem 2.1. do OPZ.
3) Dostawa, montaż, instalację i uruchomienie systemu wolnego ładowania dla 17 autobusów EV na terenie Zajezdni Autobusowej (ul. Składowa 21 w Grudziądzu).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawierają załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które stanowią jej integralną część.:
- Opis Przedmiotu Zamówienia – OPZ (Załącznik nr 2 do SWZ)
- Wzór Umowy – WU (Załącznik nr 1 do SWZ)
Information about lots
This contract is divided into lots: No
Description of the procurement
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Dostawa 17 sztuk fabrycznie nowych, nieeksploatowanych, całkowicie niskopodłogowych, autobusów EV (elektrycznych) komunikacji miejskiej wraz z niezbędnym i dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i dokumentacją.
2) Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie 5 stanowisk szybkiego ładowania autobusów elektrycznych typu pantograf odwrócony o mocy 400 kW zgodnie z Załącznikiem 2.1. do SWZ.
3) Dostawa, montaż, instalację i uruchomienie systemu wolnego ładowania dla 17 autobusów EV na terenie Zajezdni Autobusowej (ul. Składowa 21 w Grudziądzu).
*Autobusy EV (dalej również „autobusy elektryczne” lub „autobusy”) – na potrzeby niniejszego postępowania zdefiniowane jako autobusy w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, zgodnie z art. 2 ust. 12 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca także m. in.:
1) Udzieli na rzecz Zamawiającego uprawnień Autoryzowanej Stacji Obsługi, w zakresie obsługi i napraw dostarczonych autobusów EV, zgodnie z warunkami określonymi we Wzorze umowy (Załączniku nr 1 do SWZ).
2) Przeprowadzi szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie, o jakim mowa w OPZ zgodnie z warunkami określonymi we Wzorze umowy (Załączniku nr 1 do SWZ) i w Opisie przedmiotu zamówienia (Załączniku nr 2 do SWZ).
3) Przekaże Zamawiającemu niezbędne instrukcje, katalogi, specyfikacje, dokumentacje techniczne oraz inne wymagane opracowania odnoszące się do przedmiotu umowy, określone we Wzorze umowy (Załączniku nr 1 do SWZ) i w Opisie przedmiotu zamówienia (Załączniku nr 2 do SWZ) i dostarczy je wraz z licencjami na korzystanie z tej dokumentacji.
4) Dostarczy niezbędne oprogramowania i systemy, o których mowa w Załącznikach do Opisu przedmiotu zamówienia (Załączniku nr 2 do SWZ), wraz z dokumentacją oraz licencjami.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera:
1) Wzór Umowy – WU (Załącznik nr 1 do SWZ);
2) Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ)
− które stanowią integralną część SWZ.

Procedure

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 2022-02-07
Local time: 10:00
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
PL

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.