back
Search for RES tenders

PROJEKT – BUDOWA – CENTRUM – PL. WOLNOŚCI / UL. 27 GRUDNIA / UL. RATAJCZAKA / UL. KANTAKA / UL. FREDRY / UL. MIELŻYŃSKIEGO – MIASTO POZNAŃ / AQUANET

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w imieniu MIASTO POZNAŃ pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Postal address: pl. Wiosny Ludów 2
Town: Poznań
Postal code: 61-831
Country: Poland
Contact person: Artur Pieczykolan, Dawid Kozłowski, Marzena Kaczmarek
E-mail: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl
Telephone: +48 618842016
Internet address(es):
Main address: www.pim.poznan.pl
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.pim.poznan.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned addressTenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PIMSPZOO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Main Activity
HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES
Title
PROJEKT – BUDOWA – CENTRUM – PL. WOLNOŚCI / UL. 27 GRUDNIA / UL. RATAJCZAKA / UL. KANTAKA / UL. FREDRY / UL. MIELŻYŃSKIEGO – MIASTO POZNAŃ / AQUANET
Reference number: PIM/12/21/ZP62/2021-301/2021-323

Object

Main CPV code
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
Type of Contract
WORKS
Short description
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadań:
1) Rozbudowa drogi Plac Wolności i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia,
2) Przebudowa ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin,
3) Rozbudowa ulic: 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowa ul. Gwarnej,
4) Przebudowa torowiska tramwajowego linii dwutorowej w ciągu ul. Fredry i Mielżyńskiego w Poznaniu wraz z wymianą kabli trakcyjnych i sieci trakcyjnej”
2. Skrócona nazwa postępowania: „PROJEKT – BUDOWA – CENTRUM – PL. WOLNOŚCI / UL. 27 GRUDNIA / UL. RATAJCZAKA / UL. KANTAKA / UL. FREDRY / UL. MIELŻYŃSKIEGO – MIASTO POZNAŃ / AQUANET”.
3. Miasto Poznań uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Fundusz Spójności) – nr umowy POIS.06.01.00-00-0032/16-00 oraz POIS.06.01.00-00-0030/16.
Information about lots
This contract is divided into lots: No
Description of the procurement
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadań:
1) Rozbudowa drogi Plac Wolności i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia,
2) Przebudowa ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin,
3) Rozbudowa ulic: 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowa ul. Gwarnej,
4) Przebudowa torowiska tramwajowego linii dwutorowej w ciągu ul. Fredry i Mielżyńskiego
w Poznaniu wraz z wymianą kabli trakcyjnych i sieci trakcyjnej"
obejmującego wykonanie prac projektowych / robót budowlanych w ramach:
a) zakresu Miasta Poznania:
• „Rozbudowa drogi Plac Wolności i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia” w ramach zadania pn. „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa” - Zakres 2.3 Programu Centrum
• „Przebudowa ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin” w ramach zadania „Program Centrum – etap II – Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka” - Zakres 2.3.1 Programu Centrum
• „Rozbudowa ulic: 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowa ul. Gwarnej” w ramach zadania pn. „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa” - Zakres 2.4 Programu Centrum
• „Przebudowa torowiska tramwajowego linii dwutorowej w ciągu ul. Fredry i Mielżyńskiego
w Poznaniu”
b) zakresu Aquanet S.A.:
• „3-05-20-156-0 – Poznań – sieć wodociągowa w ul. Św. Marcina – Zakres 2.3”, „
• „5-05-20-153-0 – Poznań – kana
2. Zakres robót budowlanych został szczegółowo określony w Programach Funkcjonalno-Użytkowych, Projektach Budowlanych stanowiących Załączniki nr 2-3 do SWZ.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest wspólnie przez dwóch Zamawiających, którzy wyznaczyli spośród siebie Zamawiającego – Miasto Poznań jako upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz, przy czym w imieniu i na rzecz Miasta Poznań i Aquanet S.A. występuje Pełnomocnik – Inwestor Zastępczy – Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian przyszłej umowy z Wykonawcą zgodnie z zapisami wzoru umowy oraz przepisami Ustawy.
6. W sprawach nieuregulowanych SWZ (i odpowiednio ogłoszeniem), bądź w sytuacji rozbieżności zapisów SIWZ (odpowiednio ogłoszenia) w stosunku do Ustawy Pzp, odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy Ustawy Pzp.
7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7) Ustawy Pzp (do 50% wartości zamówienia podstawowego) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) Ustawy Pzp. Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne roboty budowlane lub usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i / lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych aktualnie w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych robót budowlanych lub usług, co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego (w szczególności w zakresie przebudowy / remontu okolicznego układu dróg, torowiska, trakcji, wyposażenia infrastruktury drogowej w elementy stałej organizacji ruchu i urządzenia bezpieczeństwa, przebudowy / remontu chodników oraz przebudowy / remontu / budowy infrastruktury towarzyszącej: oświetlenia, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz prac z zakresu zieleni i małej architektury). Warunkiem udzielenia zamówień podobnych (na roboty lub usługi) będą okoliczności wskazane w Rozdziale V - Opis Przedmiotu Zamówienia - pkt. 31. SWZ.
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
600

Procedure

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 2022-02-08
Local time: 11:00
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
PL

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.